תקנון

תקנון שימוש באתר האינטרנט – TWOgether

תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך כל האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

 1. השימוש באתר על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה ואישורם על ידך.
 2. עם תחילת הגלישה ו/או ההרשמה כמנוי באתר לקבלת השירותים המוצעים בו, הינך מאשר ומסכים לתנאי השימוש באתר.
 3. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון והשימוש באתר מעת לעת, ללא כל הודעה מוקדמת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 4. אתר זה מכיל שני חלקים – בייסיק ופרימיום – על מנת להתחיל לגלוש בכל אחד מהחלקים הינך נדרש לרישום מסודר, עם השלמת הרישום לשונית הבייסיק תאפשר לך גלישה ועיון בתכני האתר הפתוחים למנויי הבייסיק ללא כל הגבלה. לשונית הפרימיום תאפשר גלישה בו רק לבעל מנוי שמצוי בידו קוד, הנמסר לבוגרי סדנאות חברת TWOgether  בלבד.
 5. בכל אחד מחלקי האתר, בהתאם למהותו בייסיק או פרימיום תתאפשר גלישה באתר, צפיה בכרטיסי מנוי, פניה לחברים, מידע ורישום לקורסים/ארועים, ואפשרות לקבלת ייעוץ אישי כל מנוי בהתאם לסוג המנוי הנרכש על ידו.
 6. עם לחיצה ורישום לשירות המוצע על ידי האתר, תחובר באופן מיידי, להסכם ההתקשרות שבין נותן השירות חברת TWOgether   ובין המנוי, למען הסר ספק על מנת להשלים את הרישום לשירות עליך לעמוד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה לרבות חתימה על ההסכם הרלוונטי פר שירות נרכש.
 7. עלות השימוש באתר נקבעת על ידי הנהלת האתר, בהתאם לסוג השירות הנרכש, להנהלת האתר שמורה הזכות לשנות את העלות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 8. הרישום לאתר הינו לתקופת זמן אותה בוחר המנוי ומתומחרת בהתאם.
  יודגש, כי התשלום עבור המנוי חייב בתשלום גם במקרה שלא נעשה שימוש באתר.
  לחברה שמורה הזכות להעניק למשתמשיה ו/או חלק מהם הנחות ו/או הטבות שונות לתקופות כאלה ואחרות בקשר עם תשלום דמי השימוש באתר. כל ההטבות לעיל ניתנות לפנים משורת הדין ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. אין בהענקת הטבות אלו, ככל שיהיו וככל שימשכו, משום התחייבות להמשיך ולהעמיד הטבות אלו או משום התחייבות להעניק הטבות למשתמשים אחרים ו/או נוספים ואין ללמוד מהן גזירה שווה ביחס למשתמשים ו/או מקרים אחרים.
 9. מדיניות ביטולים – ביטול השימוש באתר יתאפשר לכל מנוי שיבחר בכך באופן מיידי וללא כל חיוב נוסף. ברם, לא יוחזר כל תשלום שהוא לא בגין תקופה שלא נוצלה וגם לא בגין חלקי חודש אשר לא נוצלו, והתשלום ששולם יהיה עבור חודש מלא בין אם נעשה בו שימוש ובין אם לאו. וישולם עד לתום תקופת המנוי . עם זאת, ככל שיבקש המשתמש תאפשר החברה הקפאת המנוי ויודגש כי הקפאה כזו תתאפשר לא יותר מפעמיים בכל תקופת המנוי.
 10. הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת – להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר גישת גולש זה או אחר לשירות באם מפר הוא את כללי התקנון.
 11. אתר זה הוקם למטרות שלשמו הוקם בלבד, ואין לעשות בו כל שימוש למטרה אחרת ובוודאי למטרות שאינן חוקיות ואשר אינן מקיימות באופן מלא את כלליו.
 12. האתר הינו לשימושך האישי בלבד ואין להעביר את זכות השימוש בו לאחר ללא הסכמה מפורשת, מראש ובכתב של בעלי האתר.
 13. ברישומך לאתר הנך מצהיר כי הינך מעל 18 – גילך מהווה תנאי בסיסי ומהותי לעשיית שימוש באתר.
 14. רשאי להשתמש באתר מי שממלא אחר כל התנאים המפורטים להלן: אזרח ישראלי, האתר פתוח לשימוש לגברים ונשים כאחד, פנוי לקשר רציני ומחייב. כשיר משפטית לבצע פעולות משפטיות מחייבות. ברשותו אימייל פעיל ונגיש, ברשותו כרטיס אשראי תקף מחברת אשראי ישראלית או שבאפשרותו לשלם את דמי המנוי של החברה באמצעי תשלום אחר להנחת דעתה של החברה (כגון: העברת בנקאית) . לא הורשע בעבירה פלילית ולא תלוי ועומד כנגדו כתב אישום פלילי.
 15. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר כי השימוש באתר איננו פתוח לאנשים נשואים, ידועים בציבור או למי שנמצא בקשר זוגי רציני.
 16. כמו כן ובנוסף, תהא החברה רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות (אבל לא רק) בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
  2. המשתמש הפר תנאי מתנאי תקנון זה.
  3. המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים (בכוונה או שלא).
  4. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו של האתר ו/או במשתמשים אחרים באתר.
  5. היה והחברה תמנע ו/או תפסיק לצמיתות את חברותו של משתמש מכל אחד מהטעמים המנויים דלעיל , לא יהא זכאי הוא להשבה ו/או להחזר כלשהו מלא או חלקי של דמי המנוי ששולמו על ידו, ולא תשמע על ידו כל טענה באשר לכך. בחתימתו על תקנון זה ובאישורו מאשר הוא את האמור בסעיף זה ללא כל הסתייגות.
 17. הרישום הינו אישי ולכן אין לרשום אדם אחר בהסכמתו ו/או שלא בהסכמתו ו/או שלא בנוכחותו מול המסך בעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון הרישום לאתר זה והוא הביע את אישורו והסכמתו המלאה לכך.
 18. הרישום והשימוש באתר הינו לשימושו האישי והבלעדי של המנוי אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר זולתו.
 19. על מנת שהנהלת האתר תוכל לקיים קשר ישיר, שוטף ומיטבי עם בעל המנוי – יש למלא באופן מדוייק את הפרטים האישיים הנדרשים בעת הרישום.
 20. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שקרי, פוגעני, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגם בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 21. המנוי אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע שנמסר ופורסם על ידו, הנהלת האתר פטורה מכל אחריות לתכנים המועלים, מפורסמים, או מועברים על ידי המנוי.
 22. כל ההתחייבויות וההוראות להלן המתייחסות למסירת מידע לאתר חלות הן לגבי המידע אשר נמסר במהלך תהליך הרישום והן לגבי המידע המוזן לכרטיס האישי של המשתמש (פרופיל).
 23. על המבקש לעשות שימוש באתר ("המועמד") למלא בקשת הצטרפות ולעבור תהליך מיון בידי החברה. משתמש שעבר את תהליך ההרשמה והמיון לאתר בהצלחה יוכל לעשות שימוש באתר, וזאת בכפוף לנהלי התשלום של החברה.
 24. בעת תהליך ההרשמה לאתר על המועמד יהיה למסור את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מייל, פרטים אישיים נוספים כגון השכלה, מקצוע, תכונות והעדפות אישיות וכו'. כמו כן עליו לבחור שם משתמש, בחירת סיסמא. פרטים אלו הנמסרים בתהליך ההרשמה נמסרים בין היתר לצורכי זיהוי ובדיקת התאמתך להרשמה לאתר ולא יוצגו בכרטיס האישי של המשתמש הנמצא באתר.
 25. האחריות הבלעדית על מילוי הפרטים האישיים של המועמדים בתהליך הרשמה לאתר ושל המשתמשים בעת מילוי הכרטיס האישי (פרופיל) תהא על המועמדים/המשתמשים (בהתאמה) בלבד.
 26. המועמדים והמשתמשים מתחייבים להזין אך ורק את המידע ו/או פרטיהם האישיים כשהם נכונים ומדוייקים ולא להזין כל פרט של צד שלישי ו/או פרטים שאינם נכונים ומדוייקים. מועמדים ו/או משתמשים אשר לא מסרו מידע ו/או פרטים במלואם, באופן מדויק ונכון, לא יהיו זכאים לעשות שימוש באתר.
 27. על כל המשתמשים באתר לעלות תמונה אמיתית וברורה שלהם לכרטיס האישי שלהם באתר. על התמונה להיות תמונה ברורה ועדכנית של המשתמש בה נראים בבירור תווי פניו, לא ניתן לגלוש באתר ללא תמונה העונה לקריטריונים אלו. בכל מקום בו מוזכר בתקנון זה המידע ו/או הפרטים אשר על המועמד ו/או המשתמש להעלות לאתר הכוונה היא גם לתמונה או תמונות אשר המשתמש מעלה לכרטיס האישי שלו.
 28. המשתמש מתחייב כי במידת הצורך יעדכן את המידע אשר נמסר על ידו באופן בו בכל רגע נתון, פרטי המשתמש הנמצאים באתר יהיו נכונים ומדוייקים.
 29. רשומי האתר שהתקבלו מהמידע שהוזן על ידי המועמד ו/או המשתמש יהוו ראיה לעצם שליחתם על ידי המועמד ו/או המשתמש.
 30. החברה ו/או האתר או מי מטעמם אינם אחראים ולא יהיו אחראים כלפי המשתמשים לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות או דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכת המחשב של האתר ו/או לכל נזק או טענה אחרת בקשר עם הפרטים או מהימנותם. האמור לעיל מתייחס לפרטים שמסר המשתמש עצמו ו/או פרטים שנמסרו על ידי משתמשים אחרים .
 31. המועמד והמשתמש מצהיר כי ידוע לו שהגשת פרטים כוזבים ביודעין היא עבירה ע"פ חוק, החברה תהא רשאית לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מגיש פרטים כוזבים. כולל פניה לערכאות בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה ו/או משתמשים אחרים בשירותיה עקב שיבוש פעילות האתר.
 32. ידוע למועמד ומשתמש כי בהסתמך על המידע והפרטים אשר נמסרים על ידו לאתר נשקלת מועמדותו לאתר. כמו כן ובהתאם למידע האישי הנמסר על ידו הוא יקבל פניות ו/או תגובות המשתמשים האחרים באתר. בהתאם, המועמד והמשתמש מצהיר כי ידוע לו שנדבח חשוב בהצלחת פעילות האתר היא הידיעה כי האתר הינו אמיתי (אותנטי), המבוסס על פרטים נכונים ואמיתיים ומדוקים של אנשים המחפשים קשר רציני, כל אלה יחדיו תורמים לשמו הטוב של האתר ולאמינות של האתר בקרב הציבור (ובמיוחד המשתמשים והמשתמשים הפוטנציאלים). הזנת פרטים כוזים (בתהליך ההרשמה ו/או בכרטיס האישי) תיפגע באמינות האתר בעיני הציבור, תפחית את כמות המשתמשים והמשתתפים, תפגע בשמו הטוב של האתר, תפגע במספר המשתמשים ותפגע בסיכויי המשתמשים למצוא את מבוקשם באתר. מוסכם בזאת על ידי המשתמש כי במידה וייקבע על ידי ביהמ"ש מוסמך בישראל כי נמסרו על ידי המשתמש פרטים שאינם נכונים או מדויקים במסגרת הליך ההרשמה או בכרטיס האישי, הרי שיחויב וישלם לחברה פיצוי מוסכם, ללא צורך בהוכחת נזק בסכום של 25,000 ש"ח וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה של החברה לנקוט בכל הליך משפטי ו/או לדרוש כל סעד אשר היא זכאית לו בהתאם לדין.
 33. אין לעשות שימוש באתר לכל מטרה מסחרית לרבות בדרך של פרסום פרסומות או כל דרך אחרת.
 34. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, להלן רשימה, בלתי סגורה ובלתי ממצה של ההתחייבויות אשר הפרתם יחשבו להתנהגות שאינה נאותה: המשתמש מתחייב להימנע מלהטריד משתמשים אחרים באתר. המשתמש מתחייב להימנע מפניה בלשון לא נאותה למשתמשים אחרים באתר. מתחייב לא להתחזות לאחר אחר ו/או למי אשר פועל מטעם החברה. מתחייב לא להריץ תוכנות על בסיסי נתונים של האתר ו/או לנסות להעתיק או לעקוף בכל צורה שהיא את מבנה הניווט באתר. מתחייב שלא לשבש או להפריע לתפעול האתר. מתחייב לא לפרסם, לשלוח אימייל או להעביר בדרך כל שהיא חומר כלשהוא הכולל וירוסים או קוד תוכנה, קבצים או תוכניות המיועדות לשבש, לבטל או להגביל את הפונקציונליות של תוכנת או חומרת מחשב או של ציוד טלקומוניקציה. מתחייב לא לבצע שימוש מסחרי כלשהוא באמצעות האתר. מתחייב לא לעסוק בפרסום או שכנוע, של משתמשים אחרים, לקנות או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת האתר. מתחייב כי בגין כל פעולה שכזו יפצה את החברה ב10,000 ש"ח בלא צורך להוכיח נזק כלשהו וזאת בנוסף לכל פיצוי על פי דין. פיצוי זה יהווה פיצוי ברור ומוסכם וזאת כאמור מבלי לפגוע בזכויותיה של החברה לנקוט בכל הליך משפטי ו/או לדרוש כל סעד אשר היא זכאית לו בהתאם לדין. המשתש מתחייב כי בגין כל פעולה שכזו הוא יפצה את החברה בסך של 10,000 ש"ח בלא צורך להוכיח כל נזק כפיצוי מוסכם וברור מבלי לגרוע מזכויותיה של החברה על פי כל דין אחר. מתחייב שלא לשדל משתמשים אחרים באתר להעביר לידו כספים או טובין שונים. מתחייב לא לעודד מידע כוזב, מתחייב לא להעלות לאתר תמונות / סרטונים שאינן צנועות ו/או תמונות העלולות לפגוע ברגשותיהם של משתמשים אחרים (לרבות – סרטונים/תמונות ערום, פורנוגרפיה וכו').
 35. בהצטרפותך לאתר הינך מצהיר כי ידוע לך כי להנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר. ומשכך מסירה היא כל אחריות בנושא זה הימנה.
 36. כל קשר וירטואלי או אחר שלך עם מי מהמנויים האחרים באתר, וזאת בין בהתכתבות או בצ'ט ובין במסגרת "פגישת היכרות". הן באחריותך הבלעדית. ולכן מומלץ מאוד לשקול היטב ולוודא את מירב הפרטים אודות הצד השני לפני כל מפגש מן הסוג הזה, וכן לדאוג לנקיטת כל אמצעי הזהירות הנדרשים לפני הפגישה ככל שמדובר באדם שאינו מוכר לך. בשום מקרה לא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לתוצאות כל קשר כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לנזקים פיזיים, נפשיים, כספיים, רגשיים ואחרים.
 37. כל זכויות הקנין הרוחני וזכויות היוצרים לאתר הינם של הנהלת ובעלי האתר בלבד ושל חברת TWOgether   ואין לעשות בהם כל שימוש, אין להעתיקם, להפיצם, לפרסמם – ללא אישור מפורש מראש ובכתב של הנהלת האתר.
 38. החל ממועד הרישום ועד להפסקתו, האתר ושירותיו יעמדו זמינים בכל עת 24/7. עם זאת אין להנהלת האתר היכולת להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות אשר אינן תלויות ו/או קשורות אליה. כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו מחדש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי – לא תשמע כל דרישה למתן פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות כמפורט לעיל.
 39. הנהלת האתר איננה אחראית לתוכן מודעות פרסום (באנרים) או כל חומר פרסומי אחר הקופץ באתר ואשר אין לה כל שליטה או אחריות עליו. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
 40. הנהלת האתר איננה אחראית על לינקים (קישוריות) לאתרים אחרים ככל שימצאו באתר ואיננה ערבה לתכנים שבהם, לא מבחינת מהימנותם, לא מבחינת שלמותם או מכל בחינה אחרת.
 41. באישור תקנון זה נותן המשתמש רשות בידי האתר לשליחת חומר שיווקי בהתאם לשיקול דעתה הבעלדי של החברה.
 42. בגין הפרה של תקנון זה כולו/חלקו/סעיף בו, יפצה המפר את החברה בתשלום של 25,000 ש"ח כפיצוי מוסכם וברור ללא כל צורך בהוכחת נזק, וזאת בנוסף לכל פיצוי לה זכאית החברה על פי כל דין.
 43. על אתר זה יחול הדין הישראלי, סמכות השיפוט הבלעדית לגביו תהיה לבית המשפט המוסמך בתל אביב.